skater: SHINOBU
trick: NEGATIVE 270 KIND
date: '03" Nenmatsu Hand Tour"